Scroll Top

Reincarnation and Ecology:

Εδώ υπάρχει μία εκτενής αναφορά στο θέμα της σχέσης της οικολογικής συνείδησης με την μετενσάρκωση. Μία ενδιαφέρουσα εκδοχή που κανείς δεν έχει αναλογιστεί ως τώρα.

Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στην Επιθεώρηση Αναδρομικής Θεραπείας (Journal of Regression Therapy) το 2009.

A Contribution to the Coming Generations1

Abstract

“As you sow, so shall you reap”

This is a call to all colleague regression therapists to contribute to a deeper and better understanding of our relationship to the environment in terms of reincarnation. According to all the incoming scientific data it is more than evident that human activities have a deep impact on Mother Earth. Homo Sapiens, is pushing the planet to its limits. What we do today has a direct and probably irreversible effect on the fate of the planet. We are poisoning the habitat of the coming generations. However, what most of us have never thought about is that it is we who will harvest the problems that we planted today. It will be us in different bodies, our future incarnations, that will reap the disasters in the future. Our descendants will be none else but we ourselves…
The most imperative contribution to our fellow humans is to undertake the task to share with them our findings with them. One hundred years after the publication of Col. Albert de Rochas’ findings in 1911, the “great grandfather” of regression therapy, we should come up with a compilation of our recent insights. We could even address this topic on the next World Congress by contributing and sharing our findings. Thus, we could clearly demonstrate to skeptic scientists that the cycles of life were always present and that our actions had always had an effect upon ourselves, our environment and our future. It is our duty to make our fellow humans realize that everything is interrelated and interconnected. Any action taken today has a direct impact on ourselves first, before it affects others around us, or the future.

Introduction

Humankind has not woven the web of life.
We are but one thread within it.
Whatever we do to the web, we do to ourselves.
All things are bound together.
All things connect.

Chief Seattle 1854

If the Chief did not say everything then who did? We live in a remote tiny little part of a remote galaxy somewhere at the edges of space and time in our Cosmos. Our galaxy is but a tiny grain of sand in a huge beach of 100 billion galaxies. And our solar system is a minute system among other 100 billion solar systems within that galaxy. Our home planet is but a tiny dot within that solar system. Furthermore, if the biosphere, that is the habitat within which life of all known creatures can manifest itself here on Earth had the thickness of a page of a book, then that book must have been a massive one consisting of fifteen hundred pages.

In terms of time if our Cosmos came into being at the first day of January of a hypothetical year at exactly 00.00 hours then, we as human species showed up at 23.56 of December 31st. Colombus discovered America the very last second of this year. I hope that it is clear by now that it should not be that difficult to imagine that an average human lifetime is all the more tiny. Finally, we are coming to a point where we pretend that we know where we are, how we came about and how things around us operate. Within this context a fallacy (among many others) that many of us have, is that we think that we come here on Earth only once. So some of us think that it is “so unfortunate that things are going so awfully for the planet”. “How unworthy for the poor coming generations!” “We are not going to be there to see the disaster”. And there our guilty feelings for our actions are over. We turn back to business as usual pretending that nothing is happening. We act as if this is taking place elsewhere, as if it has no effect whatsoever to our environment. What a shortsighted and narrow-minded approach to view life. Here is a brief myth from ancient Greece:

Erysihthon was a young and arrogant ruler of Thessaly. He wanted to build an extension to his big palace for his feasts and banquets but he violated a rule set by the gods. He set off with his slaves to the sacred forest of Dotion dedicated to goddess Demeter. No one was allowed to cut those trees because they were sacred. So when he gave the order to his slaves to proceed, the goddess transformed herself into an old lady and warned him of the hazards involved in violating the rules, advising him to go elsewhere for his wood. He neglected her advice and had his slaves cut down trees from the forest. Then the protector of seeds, land and cultivation, the goddess of agriculture revealed her true nature. The workers fled in terror. She then exclaimed “go on with building your chambers you will be spending a long time in there”. She then cursed him to devour everything around him as he devoured her forest. Nothing on Earth would be able to satisfy his hunger or thirst. So that is exactly what happened. He first ate up all his goods, all the flocks of his pasture. Sheep, goats, cows, horses even dogs and cats and then when his hunger was not satiated he started devouring even his own flesh…

It is not difficult for any of us to guess what happened next. Is this just a myth or is it a horrible reality we live in? Are we not, as a human race, following the same track today? Are we not eating our own flesh?

Let us take just a glimpse at the facts…

Ecology versus Economy.

But we, who are free children of sun and light, want to be true to the Great Spirit and not burden our hearts with stones. Only lost, ailing beings, who no longer touch God’s hand, can live happily between stone gaps without sun, light and wind. Let us leave the Papalagi[2] with his dubious happiness, but let us destroy any attempt to place stone boxes on our sun-filled shores and to kill the joy of life with stone, gaps, dirt, noise, smoke and ash, as is his goal.

Chief Tuiavii 1910

Take a look around you. Things are not what they used to be. Industrial revolution along with the population explosion and the rise of capitalism brought a profound and deep change on our environment by altering the conditions and the rules of the processes of economic life. Our increasing emphasis on materialistic values transposed life away from meaning. The constant and ever increasing pursuit for profit, for expanding private property and uncontrolled development brought this planet to its limits. People neurotically accumulate layers of wealth as if they will live forever, forgetting that their wealth is somebody else’s poverty. We have one pie to eat from and this is not shared equally. The top ten percent of the population, control 85 percent of the global wealth. The principles of “free” economy brought multinational conglomerates in power and oligopolic control of the resources of the planet. The rise of the “affluent” societies came at the expense of the underdeveloped. “Golden boys” at the top and exasperated workers gasping for a dollar per day at the bottom. Whole nations were forced to dependent labor and the world economy has created a constantly starving monster called Homo Consumens Universalis,[3] a willing and passive consumer. Capital has no nationality and knows of no boundaries. Cultures with thousands of years of history have been subjugated to the globalization process at the expense of their original cultural identities in favor of homogeneity. Meanwhile, the developed nations behave hypocritically against the poorest developing countries. They export dirty technology behaving like naughty children hiding the dirt under the carpet, pretending that nothing is happening. Economy is acting at the expense of ecology. For every calorie that reaches our mouth thirteen calories have been wasted on the way. Is this not a deficit? What economists celebrate, ecologists mourn. The rise on the standards of living is becoming rather irrelevant as they keep on rising.

But what is economy after all. Is it not the whole process of the production and consumption cycle? Is it not the concept of supply and demand? And is the market working by a magic force or is it the aggregate result of our own actions? Is it not the Gross International Product, and are we not responsible for this? We are shareholders of this Global Disaster Corporation Unlimited whether we like it or not. Each and every one of us has at least one share in this nasty corporation. We are part of the process of raping mother Earth. Not only do we deplete the resources of the Earth but we also contaminate everything there is with our waste products. We use chemicals to process goods but care less where these chemicals end up. We turn on our electrical devices but ignore that the nuclear industries dump their waste in the oceans. We are indifferent to the effects our air conditioners have on the ozone layer. We have no regard of what damage our cars’ emissions are doing to the atmosphere. We really do not care about the Greenhouse Effect and global warming. Every year millions of acres become deserts. Year by year drinkable water becomes less and less because we pollute it. Virgin forests are being devastated by our insatiable need for wood and paper. Our daily activities suppress biological diversity by exterminating thousands of species per year. We act as if we own this planet and dump the waste in our backyard. The time is not far that our backyard will crash upon us. Let us pause for a moment and put some things into perspective.

Every morning we wake up we go at the rest room. What do we do there? We dispose off all our waste material. All this organic material that is not useful and needed by our organism. Just imagine for a moment how important this process is. Life could not exist without this process. However, almost all of us pretend that this is not happening. We function as if “our shit does not stink”. Who amongst us knows exactly what happens after we flush the toilet? Where does all this waste go day after day? Is it processed and if so in what way? Is the processing partial or full? Are we aware of how other cultures solved the particular problem? It seems that economy deals with what we produce and how we consume, while ecology deals with what we process and how we dispose of the waste products.

As these lines are written there is a deep economic recession underway that some call it a crisis. This “crisis” is really a result of exchanging a future income for a blissful today’s living. Millions of people took a mortgage of their future labor power for a prosperous today. They saw the cheese but did not see the trap. What they actually did to themselves was to enslave their future income and labor power to the greedy bankers…

It is not the scope, nor the intention of this article to extensively present this complex problem. You can find all the relative information and scientific publications of how we persistently destroy our planet by surfing on the internet. But no matter how long you search you will not find anything on how we will all be accounted for all this. Google will not find this for you… That is called responsibility. Things do not just happen. We make them happen. Consciously or not, we constantly make choices. Whether there is an intention or not, we are responsible for the outcome, even for the unforeseen byproducts of our activities. Our existence here on this planet has been our choice and that leads to the next part of our paper.[4]

Cebes: I am confident in the belief that there truly is such a thing as living again, and that the living spring from the dead, and that the souls of the dead are in existence, and that the good souls have a better portion than the evil.

 in Plato’ s Phaedo

If there is a unique understanding in our profession which has a political impact upon humanity, then that is certainly the fact that we incarnate constantly. The “soil” upon which we will grow is the same soil we have been cultivating for millenniums. It took humanity only a few decades to bring the planet to a state far from equilibrium. After a review of reincarnation literature and related studies I think we could possibly say that consciousness is not a byproduct of biological and electrochemical processes but on the contrary, mind utilizes the structure offered by the brain to express itself on the restrained, condensed world of matter. It is probably the attempt of a Higher Consciousness to accumulate experience at the level of this particular space-time. Through countless embodiments the psyche accumulates experiences and develops an understanding by being constantly exposed to the limits set by space and time.[5] During the bardo state there usually comes a time of assessment and greater understanding of our deeds. It is evident (even though there is no unanimity on this) that thousands of people who have been regressed have offered us a lot of material on which to work upon. It seems to me that a just representation of the findings of regression therapists in conjunction with other fields of borderline research (and there is plenty of strong evidence to support them) could be summed up in the following manner:

  • Consciousness is not a product of biological processes.
  • Consciousness cannot be reduced to the brain but retains its coherence and integrity without its biological substrate.
  • Some part of human consciousness seems to survive biological death.
  • It also seems to retain specific memorie from former incarnations.
  • It also seems to retain traumatic material that was not assimilated or released during the bardo stage.
  • The brain acts as an instrument of the mind, allowing it to unfold. In effect the brain limits consciousness.
  • “There must be a domain other than space-time in which we exist in an organized fashion between death and birth. Hence the cosmos is multidimensional and populated by more types of beings than we previously imagined”.[6]

The list is probably not full and it will probably become larger as new findings will be coming in. It sticks to the very basics and does not take into account religious ideas and/or occult dogmas that have prevailed through history. I am doing this to stick with a scientific approach as far as this may be feasible in a field, which deals with consciousness, a non-measurable value. Sticking to facts and experiences without formulating a dogma is probably a better approach and is open to reevaluation and revision.

But what are the repercussions of these basic premises?

At first, they show us that the basic assumptions of our current scientific paradigm, is deeply challenged. Its dominant materialistic and monistic worldview must be revised if it is to take into account our findings. We cannot go on in our understanding of life processes if we do not radically revise our paradigm.

Secondly, traditional and fundamentalist Hebrew, Christian and Moslem (with some exceptions) dogma must be radically revised to incorporate our findings instead of seeing Satan behind all that we have discovered. On the other hand religions such as Buddhism and Hinduism that accept the reality of reincarnation have some ideas about it that do not coincide with our findings. They also need to revise their dogmas.

A reader of this article would by now start wondering and question my assertions. Are the billions of believers and the millions of scientists so fundamentally wrong and deluded? And are the findings of a few dozens of regression therapists enough to overthrow an established worldview? Is it not an arrogant stance to challenge the prevailing view? It may be so indeed. Historians of the future will be in the position to know the answer. What I now know is that the majority of humans for thousands of years believed that the sun was revolving around the earth and it was only a handful of people that challenged this dominant belief with the known dangers of their integrity.

Thirdly, if science, most religions and most spiritual disciplines have failed to depict an accurate picture of what life is, are we as human individuals not affected? What are our values, our beliefs our expectations? Have we been looking in the wrong direction for so long? If we were to accept that we incarnate again and again, how are we supposed to behave from here on? Are we to be accounted for what we do? Is there a sort of committee that judges us? Do our actions have an impact on our future incarnations? Is that called karma?

That which within us is solely valuable, we carry in our current life from previous spiritual existences.

Empress Elisabeth of Austria

Let us put karma into the discussion. When I use this concept I approach it very cautiously and with great hesitation. It is a word heavily misused by a variety of individuals from astrologers to priests and full of misconceived notions of heavy connotations and disparaging interpretations.

In order for karma to exist there, probably, has to be a life between lives stage. Then in some way, there has to be a higher mind or intelligence that collects all this information and processes it. For the law of karma to be valid there probably must be another sphere or state of existence, other than the one we know and live in.

We are like archaeologists. We examine the human footprints on this planet. That is what we have in common but from a different perspective. These imprints, while they many times manifest themselves on the physical plane (birthmarks or birth defects), they also brand on the psyche. That is where karma seems to enter the picture. We are not tabula rasa; we are tabula scripta. And as a book has pages over pages we accumulate experiences over experiences and some of us know where this book is kept.

In this domain I prefer to put things in the form of questions instead of statements. I feel more comfortable that way. Since this paper is not presenting findings but is a call to colleagues to write down their findings.

So is reincarnation voluntary or imposed on us? Is it my choice to come on Earth or not? What is decisive? Our intentions or what we actually did? Is there room for morality? What happens to a member of the Ku Klux Klan or to a torturer in Auschwitz? What happens to their victims? What of the caste system in India? Is it a representation of a spiritual distribution or is it a distorted model that “validates” social exploitation? What about capital punishment? Should states impose the death penalty on citizens?

What happens to the aborted fetuses? Are we held responsible for this and if so in what way? Are we to be held responsible for our deeds? Is Karma a bill of liabilities? Are there any interest rates on it?

Do we have a saying on the race, nationality, religion, or the country in which we will be born? Do we retain some of the qualities acquired through successive incarnations, or do we start from the scratch? Do we announce our coming through dreams?

Further on have we incarnated as plants or animals? If so is this done in an evolving way or not? How about other, non-human entities; Do angels exist? Demons? ET’s? Is it possible to have more than one resident in a body and if so how is that feasible?

Socrates based his belief on the preexistence of the soul on the inherent feeling of justice (or injustice) evident in young children. He wondered why a child would feel cheated upon if he had not had a previous existence and a prior knowledge of what is right or wrong. And why was a young slave of no education able to solve complex mathematical problems and come up with solutions so naturally.

The inhabitants of the land on which I now live believed that before an individual incarnated three goddesses were responsible for his fate. They were the three Fates. Clotho (weaver) weaved life’s destiny, the longer the thread the longer the possibility for that individual to grow old. Lachesis (fortune) brought in luck, surprise, coincidence, or impediments and hardships. But it was Atropos (the inevitable) that was to decide when to cut life’s thread, many times abruptly and without notice. Does this in some way suggest predestination? No, not only. Personal choice was just as important; people had responsibility for their actions and it was they that differentiated the outcome of the choices of gods. During life and if people deviated from the original plan they would have to face Themis, who would enforce order and allocate justice by particularly protecting the weak. If this did not work, then Nemesis (revenge) would come into the play and punish anyone harshly for disturbing the order (especially nature’s order) and harmony; she would only be tamed if order was reestablished. After bodily death they would encounter a judging committee who would evaluate their deeds and decide their future destiny in the afterlife…

So, how do we put all these together? Mythology is good enough but how do we move on from here? I think the answer is simple: we must form a committee that must have members from all the associations related to our work IARRT, IBRT , EARTh and other national associations. Then, we should study the material, which is already in print, either in the form of books or articles published in the Journal of Regression Therapy or other journals. Then we should classify the material in general categories under basic questions/topics. For instance, does consciousness survive bodily death? Then we should list underneath and quote all the relevant findings and publications. After putting down all the basic questions/topics on the line we should conduct a questionnaire, which we should then send to all members of the aforementioned associations and ask the members, not only to fill “yes” or “no” questions, but to submit case studies under each question/topic as well. When all this material is gathered and collected we should get into the process of editing it in order to produce a volume (or more) for publication.

It is important for us to substantiate the material presented, to select the strongest cases and to have good documentation. This is imperative in order for others to take us seriously. We are ridiculed enough already. We either decide to become serious and get out there in the open and fight for our case, or, we stick with our stagnant introversion and self-centeredness. We have a similar work in print already the wonderful two-volume book of Winafred Lucas Regression Therapy. Let us surpass it…

Natural scientists came up with a definite warning: we either change the way we produce, distribute and consume energy in the next ten years or we will be held responsible for the irreversible destruction of life as we know it on this planet. Lay people seem not to realize that they cannot get away with it.

In addition we as regression therapists are participants in a process that most people of this planet are not even aware of. We are practicing a profession that changes people’s lives. These profound changes come about simply because our clients (and ourselves at the same time) come to a deep realization, the fact that we have been here before. Not only have we incarnated before, but some of the persisting behavioral problems that enfeeble us originate from former incarnations as well. We practice daily and we see miracles happening in our offices from time to time. Day by day we realize that life’s processes are not only what we have been taught in school. Modern science and traditional religions have been offering us a limited and distorted view of the cosmos. Let us offer them our findings and let us be the ones to break the dam. Let us offer our fellow humans our gift. That is the fact that none else but we ourselves will be the future generations and we are to harvest the seeds that we have planted today.[7] Let us add our findings on the predictions of natural scientists and spread the word that we are responsible for what is happening. So let us not make the same mistake as some of our fellow humans have, by mortgaging our future incarnations for a purportedly “better” today. As Michael Grosso has so elegantly demonstrated there is enough evidence to suggest that we are actually shaping and forming the conditions of our afterlife reality[8]. So, let us assume responsibility now…Let us change course before it is too late for the planet. Let us become active at the physical mental and spiritual levels. Let us discover our psyches…

  The thoughts of colleagues Hans Ten Dam, Urlich Kramer and Jan Eric Sigdell were quite illuminating and fertile for the development of this article. I am grateful for their contribution.

References:

Almeder, Robert. Death and Personal Survival: The evidence of life after death. Rowman & Littlefield Publishers Inc., 1992.

Arcangel, Dianne. Afterlife Encounters. Charlottesville VA: Hampton Roads, 2005

Bauer, Deitrich, Max Hoffmeister, Hartmut Georg, Children Who Communicate Before They Are Born. London: Temple Lodge, 2005.

Bowman, Carol. Children’s Past Lives: How past life memories affect your child. New York: Bantam Books, 1997.

Bowman, Carol. Return from Heaven. New York: Thorsons, 2001.

Clark, Rabia Lynn. Past Life Therapy: The State of the Art. Austin TX: Rising Star Press, 1995.

Cockell, Jenny. Across Time and Death. New York: Simon & Schuster, 1993.

Crabtree, Adam. Multiple Man: Explorations in Possession and Multiple Personality. New York: Prager Publishers, 1985.

Ellison, Arthur J. Science and the Paranormal: Altered States of Reality. Edinburgh, UK : Floris Books, 2002.

Fontana, David. Is there an Afterlife? O Books, 2005.

Freedman, Thelma B. Soul Echoes: The Healing Power of Past-Life Therapy. New York: Kensington Publishing Corp., 2002.

Grof, Stanislav. Beyond the Brain: Birth, Death and Transcendence in Psychotherapy. Albany: State University of New York Press, 1985.

Grof, Stanislav. Psychology of the Future: Lessons from Modern Consciousness Research. State University of New York Press, Albany, 2000.

Grosso, Michael. Experiencing the Next World Now, Paraview Pocket Books, New York, 2004.

Guirdham, Arthur. The Cathars and Reincarnation. Jersey: Neville Spearman, 1970

Haraldsson, Erlendur and M. Abbu- Izzedin. Development of certainty about the correct deceased person in a case of the reincarnation type in Lebanon: The case of Nazih Al-Danaf. Journal of Scientific Exploration, 16:363-80, 2002.

Haraldsson, Erlendur and Karl Ossis. At the Hour of Death. New York: Hastings House, 1993.

Head, Joseph & Sylvia Cranston. Reincarnation: The Phoenix Fire Mystery. New York: Julian Press, 1977.

Holohan, Christine. A Voice from the Grave: The unseen witness in the Jaacqui Poole Murder Case. Ireland, Maverick House, 2006.

Inglis, Brian. Natural and Supernatural. London: Abacus, 1979.

Iverson, Jeffrey. In Search of the Dead: A Scientific Investigation of Evidence for Life After Death. San Francisco: Harper San Francisco, 1992.

Jarmon, Robert G. Discovering the Soul: The amazing Findings of a Psychiatrist and his Patients. Virginia Beach, ARE Press, 1997.

Kelly, Edward et.al. Irreducible Mind: Towards a Psychology of the 21st century. Lanham: Rowman & Littlefield, 2007.

Kelsey, Dennis & Joan Grant. Many Lifetimes. New York: Doubleday, 1967.

Klein, Edward. Soul Search: The Healing Possibilities of Past Lives. Virginia Beach, VA.: ARE Press, 1995.

Kubler-Ross, E. On Death and Dying. New York: Macmillan, 1969.

Lenz, Frederick. Lifetimes: True Accounts of Reincarnation. New York: Bobbs-Merrill, 1979.

Llewelyn, Ken. Flight into the Ages. New South Wales: Felspin, 1991.

Lorimer, David. Thinking Beyond the Brain. Edinburgh, Floris Books, 2001.

Lucas, Winafred. Regression Therapy: A Handbook for Professionals. Crest Park: Deep Forest Press, 1993.

Mayer, Elizabeth Lloyd. Exraordinary Knowing. New York: Bantam, 2007.

Meek, George W. After We Die What Then? Columbus, Ohio: Ariel Press, 1987.

Modi, Shakuntala, M.D. Remarkable Healings: A Psychiatrist Discovers Unsuspected Roots of Mental and Physical Disease. Charlottesville, Va.: Hampton Roads, 1997.

Moody, Raymond. Coming Back: A Psychiatrist Explores Past-Life Journeys. New York: Bantam, Doubleday, 1990.

Moody, Raymond. Reunions: Visionary Encounters with the Departed Loved Ones. New York: Ivy Books, 1993.

Moss, Peter & Joe Keeton, Encounters with the Past : How man can experience and relieve history. London: Sidgwick & Jackson, 1979.

Muller, Karl. Reincarnation, Based on Facts. London: Psychic Press, 1970.

Murphy, Michael. The Future of the Body. Los Angeles, CA: Tarcher Inc., 1992.

Myers, F.W.H. Human Personality and its Survival of Bodily Death. London: Longmans, Green, 1903.

Netherton, Morris & Nancy Shiffrin. Past Life Therapy. New York: Ace Books, 1978.

Oppenheim, Garrett. Who Were You Before You Were You? The casebook of a past-life therapist. New York; Carlton Press, 1990.

Pasricha, Satwant. Cases of the reincarnation type in Northern India with Birthmarks and Birth Defects. Journal of Scientific Exploration, 12:259-293, 1998.

Radin, Dean. The conscious Universe: The scientific Truth of Psychic Phenomena. New York: Harper & Collins, 1997.

Ritchie, George. Return from Tomorrow. Waco, Tex.: Chosen, 1978.

Rogo, Scott. The Search for Yesterday. New Jersey: Prentice Hall, 1985.

Schlotterbeck, Karl. Living your Past Lives: The Psychology of Past Life Regression. New York: Ballantine Books, 1987.

Shroder, Tom. Old Souls: The scientific evidence for Past Lives. New York: Simon & Schuster, 1999.

Stemman, Roy. One Soul, Many Lives. Berkeley, Ca.: Ulysses Press, 2005.

Stevenson, Ian. Twenty Cases Suggestive of Reincarnation. Charlottesville: University Press of Virginia, 1974.

Stevenson, Ian. Children Who Remember Previous Lives. Charlottesville: University Press of Virginia, 1987.

Stevenson, Ian. Where Reincarnation and Biology Intersect. Westport, Conn.: Praeger, 1997.

Stevenson, Ian. The contribution of apparitions to the evidence for Survival. Journal of the American Society For Psychical Research. 76:341-358.1982.

Tarazi, Linda. Under the Inquisition: An Experience Relived. Charlottesville, VA: Hampton Roads, 1997.

Tart, Charles. Altered States of Consciousness. New York: Wiley, 1969.

Ten Dam, Hans. Exploring Reincarnation. London: Rider Books, 2003. Tick, Edward. The Practice of Dream Healing: Bringing Ancient Greek Mysteries into Modern Medicine. Quest Books, Illinois, 2001.

Tucker, Jim. Life before Life: a scientific investigation of children’s memories of previous lives. New York, St. Martin’s Press, 2005.

Tucker, Jim. A scale to measure the strength of children’s claims of previous lives. Journal of Scientific Exploration.14:571-581, 2000.

Van Dusen, Wilson. The Presence of Other Worlds. New York: Swendeborg Foundation, 1974.

Wambach, Helen. Reliving Past Lives. New York: Harper & Row, 1978.

Wambach, Helen. Life Before Life. New York : Wm. Morrow, 1979.

Weiss, Brian. Many Lives, Many Masters. New York. : Simon & Schuster, 1988.

Weiss, Brian. Through Time into Healing. New York. : Simon & Schuster, 1992.

Weiss, Brian. Only Love is Real: A Story of Soulmates Reunited. New York: Warner Books, 1997.

Whitton, Joel and Joe Fisher. Life Between Life. New York: Doubleday.

Williston, Glen, an Judith Jhonstone. Discovering Your Past Lives. Northampton, England: Thorsons Publishing Group, 1983.

Woolger, Roger. Other Lives Other Selves. New York: Doubleday, 1987.

[1] In no way do I intend to plagiarize or even reach the impetus of Ian Stevenson’s monumental work Reincarnation and Biology, which may be considered to be the single most decisive contribution to the acceptance of the concept of reincarnation by future generations.

[2] “The white man who comes from the sky”. Excerpt from Tuiavii’s way: A South Sea Chief’s Comments on Western Society.

[3] This is a term coined by the Egyptian economist Samir Amin.

[4] I can find no better work than Exploring Reincarnation by Hans Ten Dam on this subject. It is probably the most impressive work on the subject up to date. Many of the ideas expressed here will be also found in this book.

[5] This is not necessarily so since some souls incarnate for the first time here on Earth.

[6] Bache, Christopher , Dark Night, Early Dawn: Steps to a Deep Ecology of Mind. Albany: State University of New York Press, 2000.

[7] Some suggested that anyone who has children is considering these thoughts. Things being what they are, it seems to me that their considerations are not strong enough to deter the descending course.

[8] Grosso, Michael. Experiencing the Next World Now, Paraview Pocket Books, New York, 2004.

[1] In no way do I intend to plagiarize or even reach the impetus of Ian Stevenson’s monumental work Reincarnation and Biology, which may be considered to be the single most decisive contribution to the acceptance of the concept of reincarnation by future generations.

Related Posts

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.